Privatumo politikaSlapukų politikaAtsakomybėAutorinės teisėsTaisyklėsProblemos

tarp Mūsų ir Jūsų

Taisyklės / Sutartis

1.Benrosios nuostatos

1.1.Šiomis taisyklėmis (toliau – Taisyklės) nustatoma naudojimosi internetine svetaine Testai.Online tvarka (toliau – Testai.Online), taip pat Testai.Online vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos.

1.2. Testai.Online tvarko ir administruoja UAB „NTSL”, į.k. 126193664, buveinės adresas Justiniškių 14C-409, Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT261936610, registruota LR Juridinių asmenų registre (toliau – Tiekėjas).

1.3. Testai.Online vartotojams suteikiama galimybė talpinti bei peržiūrėti informaciją, spręsti nemokamai/mokamai KET Bilietus ir Testus, kurti forumų temas ir diskusijas, rašyti komentarus, naudotis kitomis Testai.Online svetainėje teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka. Testai.Online vartotojas yra asmuo, sprendžiantis KET Bilietus Testus ar bet kokia kita forma naudojantis Testai.Online  (toliau – Vartotojas). Šių taisyklių prasme  paslaugos (toliau – Paslaugos) apima visus Vartotojo veiksmus, kuriuos jis gali atlikti Testai.Online, įskaitant, testų sprendimą, skelbiamos informacijos skaitymą, bet kokio pobūdžio informacijos pateikimą, siuntimą bei gavimą. Dalis Testai.Online teikiamų Paslaugų yra teikiamos Vartotojui už atlygį (toliau – Mokamos Paslaugos).  Toliau šiose Taisyklėse nuoroda į „Paslaugas” apims visas Paslaugas, įskaitant ir Mokamas paslaugas, o nuorada į „Mokamas Paslaugas” apims tik tas Paslaugas, už kurias Vartotojas moka užmokestį.

1.4. Vartotojas sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis Testai.Online. Asmenys, nesutinkantys bent su viena iš Taisyklių sąlygų, neturi teisės naudotis Testai.Online.

1.5. Tiekėjas turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, keisti teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą. Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Testai.Online, tai reikš Varotojo surikimą su Taisyklių pakeitimais.

2. Reikalavimai informacijos turiniui, formai Testai.Online svetainėje sąlygos

2.1. Testai.Online aplinkose pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų;
2.2. Reklamuoti, skelbti informaciją, kurioje minimi su Tiekėju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys arba jų prekės ir(ar) paslaugos. Tokia informacija/nuorodos gali būti šalinamos.
2.3. Draudžiama naudotis Testai.online svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:
2.3.1 pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą testai.Online svetainėje turinio, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir t.t.);
2.3.2. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą Testai.Online svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves;
2.3.3. pateikimą, publikavimą, siuntimą ir (ar) laikymą Testai.Online svetainėje turinio, kuris keltų grėsmę svetainės ar jos duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);
2.3.4. pateikimą, publikavimą, siuntimą informacijos ir/ar laikymą Testai.Online svetainėje turinio, kuriuo pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiką (sukčiauti ir pan.). Esant įtarimams apie galimai Vartotojo vykdomą neteisėtą veiką, jo patalpinta informacija gali būti blokuojami.
2.4. Konkreti testų kaina, rodymo laikas ir kitos sąlygos nurodomos prie užsakymo planų. KET Bilietų ir Testų sprendimo planai yra pateikiami Testai.Online svetainėje pasirinkus mokamas paslaugas, prieš atliekant mokėjimą.

3. Mokamos paslaugos

3.1. Testai.Online svetainėje už suteiktas Paslaugas atsiskaitoma pavedimu per banką, SMS žinute. Mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik po to kai Vartotojas už jas sumoka Testai.Online svetainėje nustatyta tvarka. Laikoma, kad Vartotojas apmokėjo už Mokamą paslaugą, kai Tiekėjas faktiškai gauna Vartotojo mokėjimą.
3.2. Vartotojai Testai.Online už tam tikrą mokestį gali atlikti šiuos veiksmus:
3.2.1. Sprendžiant testus gauti visus bazėje sukurtus testų klausimus be apribojimų;
3.3. Mokamų paslaugų kaina priklauso nuo Paslaugų plano. Konkrečių Mokamų paslaugų sąrašas, jų kainos ir kainų apskaičiavimo sąlygos, naudojimosi Paslaugomis tvarka ir terminai yra nurodyta testai.Online svetainėje, kiekvienos konkrečios Mokamos paslaugos užsakymo puslapyje, prieš atliekant mokėjimą. Vartotojas, prieš užsakydamas Paslaugas, privalo susipažinti su šiomis sąlygomis.
3.4. Tiekėjas turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Vartotojas, besinaudojantis Mokamomis paslaugomis, yra informuojamas apie profilaktinių darbų pradžią elektroniniu paštu ir/ar kitokiu pranešimu ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) valandą iki darbų pradžios. Tokiu atveju Tiekėjas gali, tačiau neprivalo, pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamas paslaugas, analogiškas nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).
3.5. Apribojus ar sustabdžius Vartotojo galimybę naudotis Mokamomis paslaugomis ar Vartotojui negavus ar laiku negavus Mokamų paslaugų dėl kitų priežasčių nei Vartotojo įvykdytas šių Taisyklių pažeidimas bei atvejai, nurodyti šių taisyklių 1.5., 3.4., 4.1. punktuose, Tiekėjas, Vartotojo prašymu, įsipareigoja pratęsti Mokamų paslaugų teikimą Vartotojui tam laikotarpiui, kurį nebuvo teikiamos Mokamos paslaugos, arba neatlygintinai suteikti Mokamų paslaugų, analogiškų nesuteiktoms Mokamoms paslaugoms (jei Mokamos paslaugos nėra tęstinio pobūdžio).

4. Taisyklių pažeidimo pasekmės

4.1. Vartotojas privalo laikytis Testai.Online svetainėje nurodytų Taisyklių. Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Tiekėjas turi teisę patalpintą informaciją, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams.
4.2. Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, Vartotojas informuojamas registracijos metu nurodytu el.paštu. Šiame punkte nurodyta Tiekėjo teisė neatleidžia Vartotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą tikrovei bei teisės aktams. Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra gražinami.
4.3. Be atskiro įspėjimo Tiekėjas gali atlikti nedidelius informacijos redagavimo veiksmus, jei įrašo informacija skiriasi nuo realybės.
4.4. Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Vartotojo priėjimą prie Testai.Online ar naudojimąsi testai.Online paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus.

5. Atsakomybės apribojimas

5.1. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas nėra ir nebus atsakingas už Testai.Online paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Vartotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.
5.2. Tiekėjas neatsako už pateikiamos informacijos forumuose, diskusijuose, komentaruose neatitikimą tikrovei ir jų turinį.
5.3. Vartotojas supranta ir sutinka su tuom, kad Testai.Online Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Tiekėjo pusės. tiekėjas nėra ir nebus atsakingas už testai.Online esančius natitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Vartotojui ar tretiesiems asmenims.
5.4. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio, prisijungimo kodo naudojimą. Tiekėjas neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

6. Asmens duomenų apsauga

6.1. Tiekėjas turi teisę tvarkyti ir valdyti registracijos metu ar vėliau naudojantis Svetaine Kliento pateiktus ar Tiekėjo kitais būdais surinktus asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys), vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka ir jose nurodytais tikslais. Tiekėjas užtikrina duomenų subjektų teises pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą ir kitus asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančius norminius teisės aktus.
6.2. Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams. Vartotojo duomenys taip pat yra tvarkomi tiesioginės rinkodaros ir reklaminių akcijų (tiesioginės rinkodaros žaidimų, viktorinų, konkursų) vykdymo tikslais. Tiekėjas rinks ir saugos Asmens duomenis elektroniniu būdu ir esant poreikiui pateiks tokių Asmens duomenų išrašus kitomis formomis.
6.3. Vartotojas Testai.Online svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Šie Asmens duomenys gaunami tiesiogiai iš Vartotojo.
6.4. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis ir pateikdamas Asmens duomenis:
6.4.1. suteikia teisę Tiekėjui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šiose Taisyklėse. Vartotojas turi teisę atšaukti savo leidimą Tiekėjui valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti jo Asmens duomenų tvarkymą ir valdymą, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti paskyrą. Sutikimas valdyti ir tvarkyti Vartotojo Asmens duomenis negalioja atgal į praeitį;
6.4.2. pareiškia, kad jis pateikia savo Asmens duomenis patalpinimui internetinėje svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu internetinės svetainės duomenų bazėje;
6.4.3. sutinka ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis (tel. nr., el. p. adresą ir kt.) internetinėje svetainėje tam, kad tretieji asmenys galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti.
6.5. Vartotojas patvirtina, kad jo Testai.Online svetainėje pateikiami Asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi.
6.6. Tiekėjas tvarkydamas Asmens duomenis:
6.6.1. naudos Asmens duomenis Paslaugų teikimui, Testai.Online svetainės ir/ ar Paslaugų vystymui ir personalizavimui, taip pat pasiūlymų apie Paslaugas,testai.Online funkcionalumo patobulinimus, pateikimui, tiesioginės rinkodaros pasiūlymų pateikimui;
6.6.2. neteiks Asmens duomenų tretiesiems asmenims ir nepaviešins jų, išskyrus atvejus, nurodytus Taisyklėse, arba teisės aktų nustatytais atvejais;
6.7. Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką.
6.8. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Vartotojui Tiekėjo įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose.
6.9. Tiekėjas tiesioginės rinkodaros tikslais tvarko Vartotojo Asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris. Organizuojant žaidimus, reklamines akcijas Tiekėjas gali tvarkyti dalyvavimui tokiame žaidime, reklaminėje akcijoje reikalingų sąlygų išpildymą patvirtinančius duomenis, kiek tai susiję su dalyvavimu reklaminėje akcijoje arba teise dalyvauti žaidime.
6.10. Vartotojo duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkomi laikantis tokių taisyklių:
6.10.1. Vartotojo Asmens duomenys tiesioginei rinkodarai yra renkami ir naudojami tik gavus Vartotojo sutikimą šiuos duomenis rinkti ir naudoti.
6.11. Tiekėjas sutikimus dėl tiesioginės rinkodaros gauna: a) tiesiogiai iš Vartotojų, jiems aiškiai išreiškus valią (sutikimą) gauti Testai.Online tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, bei iš Vartotojų, duomenų rinkimo metu neprieštaravusių dėl tokio asmens duomenų tvarkymo.
6.12. Tiekėjas gali derinti turimą informaciją apie Vartotoją su trečiųjų asmenų turima informacija tam, kad galėtų pateikti Vartotojui įdomius pasiūlymus, o taip pat pasiūlyti naujas Paslaugas, kurios gali būti aktualios Vartotojui.
6.13. Suteikdamas teisę tvarkyti duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais Vartotojas taip pat suteikia leidimą susisiekti su juo telefonu, SMS žinutėmis, elektroniniu paštu, naujienlaiškiais su tiesioginės rinkodaros pasiūlymais. Tiekėjas stengiasi siųsti Vartotoją dominančią informaciją ir pasiūlymus.
6.14. Tiekėjas gavęs iš Vartotojų kontaktinius Asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą), teisės aktų nustatyta tvarka šiuos duomenis gali naudoti be atskiro duomenų subjekto sutikimo tik savo paties panašių prekių ar paslaugų rinkodarai, Vartotojui suteikiant aiškią, nemokamą ir lengvai įgyvendinamą galimybę nesutikti arba atsisakyti tokio duomenų naudojimo pirmiau nurodytais tikslais, jeigu Vartotojas iš pradžių neprieštaravo dėl tokio duomenų naudojimo teikiant kiekvieną pasiūlymą.
6.15. Vartotojas turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, nenuodydamas nesutikimo motyvų. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir (arba) pasiūlymuose, arba informavęs apie nesutikimą Tiekėją el. laišku ket@testai.online, paskambinus Tiekėjo kontaktuose nurodytų telefonu. Tiekėjas pasistengs kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nutraukti Vartotojo duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu.
6.16. Jei Vartotojas duomenis apie save pateikia socialinio tinklo ar kitos interneto tarnybos pagalba („Facebook“ ir pan.), Vartotojas supranta ir sutinka, kad pateiktu kontaktiniu telefonu ir el. paštu jam taip pat gali būti teikiami Tiekėjo pasiūlymai. Pasiūlymų jis gali atsisakyti Taisyklių nustatyta tvarka.

7. Intelektinės nuosavybės teisės

7.1. Tiekėjas yra visų teisių į Testai.Online turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai, tekstinė informacija ir pan., pateikiami Testai.Online, yra Tiekėjo nuosavybė arba Tiekėjas turi teisę jais naudotis.
7.2. Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas Testai.Online turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir (ar) kitoks naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir (arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų komentarų atžvilgiu.
7.3. Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti vartotojo informaciją pateikta forumuose, komentaruose reklaminiais ir mokymo tikslais, neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos. Vartotojas sutinka, kad jo publikuojamas turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Internetinės svetainės duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama komentarus, pranešimus ir (ar) kitą Vartotojo publikuojamą turinį, nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą.

8. Taikytina teisė ir ginčų sprendimas

8.1. Testai.Online svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Bet kokie ginčai, kilę dėl Testai.Online svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos kompetentingame teisme.
8.2. Ginčai, kilę tarp Tiekėjo ir verslininkų, sprendžiami UAB „NTSL“ buveinės vietos teisme.
8.3. Vartotojas ne verslininkas prašymą ir/ ar skundą dėl Testai.Online veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Tiekėjui ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu ket@testai.online. Nesutikdamas su Tiekėjo atsakymu, Vartotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė www.vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Slapukų politika

Plačiau Slapukų politika.

10. Informacijos apsaugos priemonės

10.1. Tiekėjas Vartotojo Asmens duomenims tvarkyti įgyvendina reikiamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Tiekėjo vykdoma saugumo užtikrinimo veikla, be kita ko, apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat biurų pastatų ir techninių įrenginių apsaugą.
10.2. Tiekėjas naudoja programinę įrangą bei kitokias priemones, kuriomis siekiama apsaugoti Vartotojų Prisijungimo duomenis. Prie Vartotojų Prisijungimo duomenų gali prieiti tik Tiekėjo įgalioti asmenys. Mokėjimo dokumentų (kortelių ar pan.) numeriai, kuriais naudojamasi Mokamoms Paslaugoms apmokėti, yra specialiai koduojami, siunčiant tokią informaciją interneto ryšiu.
10.3. Tiekėjas primena, jog Vartotojas yra pats atsakingas už Prisijungimo duomenų slaptumą. Tiekėjas prašo būti atsargiam naudojant ir saugant Prisijungimo duomenis. Vartotojas turėtų atsijungti nuo naršyklės baigęs darbą tam, kad būtų tikras, jog niekas neprieis prie Vartotojo elektroninio pašto, asmeninės informacijos, ypač tais atvejais, kai Vartotojas naudojasi viešai prieinamu kompiuteriu (pvz. interneto kavinėje, bibliotekoje).
10.4. Tiekėjas įsipareigoja stengtis apsaugoti Vartotojo Asmens duomenis, kuriuos jis tvarko, tačiau atsižvelgiant į tai, kad Vartotojo informacija yra siunčiama interneto ryšiu, Tiekėjas įspėja, kad Vartotojas negali garantuoti ir negarantuoja Vartotojo perduodamos informacijos, įskaitant ir asmeninius duomenis, visiško saugumo.
10.5. Tiekėjas Vartotojo Asmens duomenis saugo tiek kiek reikalinga Taisyklių ir nurodytiems tikslams įgyvendinti. Kliento duomenys yra sunaikinami praėjus ne ilgiau kaip 2 (dvejiems) metams nuo jo paskutinio prisijungimo prie paskyros dienos arba Vartotojui panaikinus paskyrą. Tiekėjas siekia nesaugoti pasenusių ir neaktualių Vartotojo asmens duomenų, todėl šiuos duomenis atnaujinus (pavyzdžiui Vartotojui savo paskyroje patikslinus, pakeitus informaciją ar pan.) yra saugoma tik aktuali Vartotojo informacija. Istorinė informacija yra saugoma jei tai reikalinga teisės aktų nustatyta tvarka arba Tiekėjo veiklai vykdyti (pavyzdžiui istorinė informacija apie Vartotojo mokėjimus ar pan.).

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Taisyklės įsigalios nuo to momento, kai Vartotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Vartotojo ir Tiekėjo laiką.
11.2. Kadangi Testai.Online tobulėja ir vystosi, siekiant užtikrinti patogesnį bei saugesnį naudojimąsi Testai.Online, Tiekėjas turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles. Tiekėjas praneša Vartotojui apie Taisyklių pakeitimus paskelbdamas apie tai Testai.Online svetainėje ir pakeitimai įsigalios nuo jų paskelbimo Testai.Online.
11.3. Toliau naudodamasis Testai.Online, įskaitant, bet neapsiribojant Paslaugų pratęsimu, naujų Paslaugų užsakymu, po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Vartotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka. Iki Testai.Online Taisyklių pakeitimo užsakytos Paslaugos teikiamos tokia tvarka ir terminais kaip buvo nustatyta tuo metu galiojusiose Taisyklėse.

Naujausi pakeitimai (2022-11-01)